1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Medezeggenschapraad

Medezeggenschapraad

Horizontale verantwoording heeft betrekking op de wederzijdse betrokkenheid van ouders en SKPOEL. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is hiervoor het orgaan bij uitstek en kent wettelijke grondslagen, waarin tevens advies- en instemmingsrecht zijn geregeld.

De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle scholen, van iedere school één namens het personeel en één namens de ouders. Het bestuur van SKPOEL wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur/bestuurder.

De vergaderingen worden volgens een vooraf en gezamenlijk vastgestelde planning gehouden.

De GMR stelt jaarlijks een eigen actieplan op met een financiële onderbouwing. Bij de uitwerking van de actiepunten wordt vanuit vier werkgroepen steun verleend:

  • beleid en organisatie
  • personeelsaangelegenheden
  • huisvesting/ontwikkeling Brede Scholen accommodatie
  • Public Relations en communicatie

Hiernaast heeft iedere individuele SKPOEL-school een eigen Medezeggenschapsraad MR). Vertegenwoordigers hieruit nemen tevens deel aan de GMR.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten bevatten de basisregels voor een GMR, in het huishoudelijk reglement staan de uitbreidingen hierop.

20121201_Medezeggenschapsstatuut_SKPOEL.pdf
20160419_huishoudelijk_reglement_GMR_SKPOEL.pdf