1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Organogram

Organogram

In de organisatiestructuur zijn de alle verantwoordelijkheden geregeld en de taakomschrijvingen per geleding vastgesteld.

De geledingen zijn:

  • Directeuren met medewerkers per school;
  • De bestuurder met de bestuurlijke bevoegdheden;
  • De medezeggenschapsraden op schoolniveau;
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op SKPOEL niveau;
  • Het directeurenoverleg in het Bovenschools Management Team (BMT);
  • Raad van Toezicht (positie en de taken zijn formeel geregeld in de statuten).