1. Home
  2. Over SKPOEL
  3. Uitgangspunten

Uitgangspunten

SKPOEL kiest voor haar organisatie vanuit haar visie en gebaseerd op de statuten een aantal kenmerkende uitgangspunten. 

Dit zijn:

  • kerntaak van de gehele organisatie is onderwijs; alle overige taken zijn hiervan afgeleid en daaraan dienstbaar; de school is binnen de organisatie de belangrijkste eenheid en moet haar eigen plaats en gezicht vorm geven in de lokale omgeving waarin zij gevestigd is; de organisatie faciliteert de scholen om dit te realiseren;
  • alle relevante doel - en grondslagformuleringen vormen het kader voor het beleid en zijn vastgelegd in de Statuten; alle beleid wordt hierop gebaseerd; uitvoering vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met alle bestaande wettelijke kaders;
  • meerjarenbeleid is vastgelegd in het strategische beleidsplan van SKPOEL; dit omvat de volgende onderwerpen: leerlingen, onderwijs, personeel, organisatie, communicatie, milieu, veiligheid, huisvesting, materieel, beheer en financiën; dit vormt het centrale beleidskader waarbinnen de scholen zo vrij mogelijk functioneren;
  • door periodieke operationalisering van het strategisch beleid op basis van beleidscycli en actuele prioritering, is de organisatie slagvaardig en speelt daardoor tevens adequaat in op nieuwe ontwikkelingen; door tijdige communicatie en actieve participatie vanuit alle geledingen, heeft de organisatie draagvlak om de uitvoering te kunnen realiseren.