1. Home
  2. Privacy statement

Privacy statement

SKPOEL neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van SKPOEL uiteen gezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 
1. Wie is SKPOEL?
 
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) is een stichting voor Primair Katholiek Onderwijs in Etten-Leur.  SKPOEL is gevestigd te (4871 CL) Etten-Leur aan de Lange Brugstraat 23. SKPOEL staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41103012.

2. Welke informatie wordt door SKPOEL verzameld en verwerkt?

Contactinformatie
Indien u zich als bezoeker van de website een aanvraag- of contactformulier invult op de website of anderszins contact opneemt met SKPOEL, verstrekt u contactinformatie aan SKPOEL. SKPOEL slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

Automatisch Gegenereerde Informatie
SKPOEL verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. SKPOEL kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SKPOEL ze?
 

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt SKPOEL gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website en/of de diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de website biedt of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de Help functie raadplegen.


4. Voor welke doeleinden zal SKPOEL informatie over u gebruiken?

Doeleinden
SKPOEL zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de website aan te bieden;
- om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van SKPOEL;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;
- om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door SKPOEL
SKPOEL wil u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u in het verleden contact hebt opgenomen met SKPOEL, bestaat de mogelijkheid dat u eens in de zoveel tijd informatie over SKPOEL, al dan niet per e-mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij updates en/of door SKPOEL georganiseerde activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid dat SKPOEL u haar nieuwsbrief toezendt.

Indien u geen berichten over SKPOEL per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich via mmaas@skpoel.net afmelden. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk e-mailbericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

SKPOEL gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal SKPOEL uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). SKPOEL kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan SKPOEL uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Gebruik door derden: Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Op welke wijze beschermt SKPOEL uw persoonlijke informatie?

SKPOEL zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens SKPOEL over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze school via mmaas@skpoel.net.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van SKPOEL?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. SKPOEL heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van SKPOEL zijn verkregen. SKPOEL accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

9. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan mmaas@skpoel.net.